Συγκρότηση Επιτροπής Ιατρικής των Μεταγγίσεων

//Συγκρότηση Επιτροπής Ιατρικής των Μεταγγίσεων

Συγκρότηση Επιτροπής Ιατρικής των Μεταγγίσεων

Στο πλαίσιο εκπόνησης στρατηγικών για την ασφάλεια της μετάγγισης σε εθνικό επίπεδο, και προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα αιμοδοσίας-μετάγγισης, σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας συγκροτείται Επιτροπή Ιατρικής των Μεταγγίσεων.

Σκοπός της επιτροπής θα είναι η oρθολογική χρήση του αίματος και των προϊόντων του από τα κλινικά τμήματα των νοσοκομείων και ο περιορισμός των ανεπιθύμητων συμβάντων κατά την μεταγγισιοθεραπεία, περιλαμβανομένων και των λοιμώξεων που πιθανόν μεταγγίζονται με το αίμα.

Εγκύκλιος σύστασης επιτροπής ιατρικής των μεταγγίσεων

By | 2017-04-06T19:10:15+00:00 Απρίλιος 6th, 2017|Θεσμικά|